Warunki

Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej ALPINE4NASH.com prowadzonej przez AI Software, Inc., prosimy uważnie przeczytać niniejszy dokument na temat prywatności.

Pana/Pani dostęp do stron internetowych badania oraz korzystanie z nich jest uzależnione od zaakceptowania i przestrzegania niniejszego dokumentu na temat prywatności. Niniejsze warunki dotyczą wszystkich uczestników badania, którzy odwiedzają te strony internetowe dla potrzeb badania.

Poprzez odwiedzenie stron internetowych badania lub korzystanie z nich zobowiązuje się Pan/Pani przestrzegać niniejszego dokumentu na temat prywatności. Jeżeli nie zgadza się Pan/Pani z którąkolwiek częścią niniejszego dokumentu na temat prywatności, nie może Pan/Pani odwiedzać stron internetowych badania. W takim przypadku prosimy o omówienie tego ze swoim lekarzem prowadzącym badanie w celu uzyskania innych instrukcji dotyczących samodzielnego wstrzykiwania sobie leku badanego w ramach niniejszego badania.


Zakończenie dostępu


AI Software, Inc. może z dowolnego powodu natychmiast zakończyć lub zawiesić dostęp do stron internetowych badania, bez uprzedzenia i bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności, w tym m.in. w przypadku naruszenia przez Pana/Panią dokumentu na temat prywatności.

Wszelkie postanowienia dokumentu na temat prywatności, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy po zakończeniu jego obowiązywania, pozostają wówczas w mocy, w tym m.in. postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji, zwolnienia z odpowiedzialności odszkodowawczej i ograniczenia odpowiedzialności.

Prawo właściwe


Niniejszy dokument na temat prywatności podlega prawu stanu Ohio, Stany Zjednoczone, oraz jest zgodnie z nim interpretowany, z wyłączeniem jego postanowień dotyczących kolizji przepisów prawa.

Niedochodzenia przez nas jakiegokolwiek prawa lub zapisu niniejszego dokumentu na temat prywatności nie uznaje się za zrzeczenie się danych praw. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego dokumentu na temat prywatności zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania przed sądem, jego pozostałe postanowienia nadal obowiązują. Niniejszy dokument na temat prywatności stanowi całość umowy pomiędzy nami dotyczącej stron internetowych badania.

Zmiany


Spółka AI Software, Inc. zastrzega sobie prawo, za zgodą firmy Medpace prowadzącej badania kliniczne na zlecenie oraz sponsora badania, NGM Biopharmaceuticals, Inc., do zmodyfikowania w dowolnym momencie niniejszej polityki prywatności. W przypadku istotnych zmian, AI Software, Inc. będzie dokładać starań, by powiadamiać o wejściu w życie nowych postanowień dotyczących niniejszej polityki prywatności z co najmniej trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem. O tym, co stanowi istotną zmianę, zadecydują spółka Medpace prowadząca badania kliniczne na zlecenie i sponsor badania, NGM Biopharmaceuticals, Inc., zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontynuując odwiedzanie stron internetowych badania lub korzystanie z nich po wejściu w życie tych zmian, będzie musiał/a Pan/Pani wyrazić w tym czasie zgodę na przestrzeganie zmienionej polityki prywatności. Jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na nowe warunki, nie będzie Pan mógł/Pani mogła odwiedzać stron internetowych badania i będzie Pan/Pani potrzebował/a skontaktować się ze swoim lekarzem prowadzącym badanie w celu uzyskania innych informacji na temat samodzielnego wstrzykiwania sobie swojego leku badanego.

PRAWA DO PRYWATNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCE PANU/PANI W KALIFORNII

Zgodnie z Kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. (ang. California Consumer Privacy Act, CCPA), ma Pan/Pani prawo wiedzieć, jakie dane osobowe są zbierane oraz czy i komu Pana/Pani dane osobowe są sprzedawane lub ujawniane, odmówić sprzedaży danych osobowych, uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zażądać od nas usunięcia wszelkich danych osobowych na Pana/Pani temat, które od Pana/Pani zebraliśmy. Nie będziemy dyskryminować Pana/Pani z uwagi na skorzystanie z przysługujących Panu/Pani praw do prywatności. Art. 1798 ust. 83 kalifornijskiego kodeksu cywilnego zezwala mieszkańcom Kalifornii na żądanie raz w roku pewnych informacji dotyczących ujawniania przez nas danych osobowych osobom trzecim do ich celów marketingu bezpośredniego. Aby zgłosić takie żądanie, prosimy o wysłanie do nas wiadomości elektronicznej, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej i umieszczenie w temacie wiadomości „Shine the Light Request”. Ponadto, aby zgłosić żądanie udzielenia informacji lub żądanie usunięcia danych, można wypełnić formularz „Request Under The California Consumer Privacy Act” lub zadzwonić do Patient Communications Center (PCC) pod numer 844-627-5361.

Po otrzymaniu żądania podejmiemy kroki w celu weryfikacji tożsamości żądającego, w tym m.in. poprzez prośbę o potwierdzenie przez niego różnych danych osobowych, jakie posiadamy na jego temat. Może Pan/Pani również skorzystać z pomocy upoważnionego przedstawiciela zarejestrowanego przez stan, a w przypadku wyboru tej opcji, będziemy wymagać dowodu upoważnienia również od niego.

W przypadku żądań zgłaszanych przez mieszkańców Kalifornii może Pan/Pani skorzystać z upoważnionego przedstawiciela zarejestrowanego przez Sekretarza Stanu Kalifornia. Upoważnieni przedstawiciele muszą mieć pisemne pozwolenie na zgłaszanie żądań w Pana/Pani imieniu. Ilekroć jest to możliwe do weryfikacji, będziemy porównywać podane przez Pana/Panią dane identyfikacyjne z danymi osobowymi już przez nas przechowywanymi. Jeżeli jednak nie będziemy w stanie zweryfikować Pana/Pani tożsamości na podstawie już posiadanych przez nas informacji, możemy zażądać dodatkowych danych.

Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do lokalnego organu ochrony danych, jeżeli uważa Pan/Pani, że naruszyliśmy mające zastosowanie przepisy o ochronie danych.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań na temat niniejszych warunków prosimy o kontakt pod adresem support@aisoftware.us