Polityka prywatności dotycząca uczestników badania w Stanach Zjednoczonych (w tym w Portoryko) zgodna z Ustawą HIPAA (Ustawą o przenoszeniu ochrony ubezpieczeniowej oraz o odpowiedzialności za dane pacjentów w ramach ubezpieczeń zdrowotnych)

W niniejszym dokumencie dotyczącym prywatności opisano, jak mogą być wykorzystywane i ujawniane informacje umożliwiające ustalenie Pana/Pani tożsamości oraz w jaki sposób może Pan/Pani uzyskać do nich dostęp. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu.

Pana/Pani prawa

Ma Pan/Pani prawo:

 • Uzyskać kopię swojej dokumentacji elektronicznej ze strony internetowej niniejszego badania.
 • Sprostować swoją dokumentację elektroniczną na stronie internetowej niniejszego badania
 • Zażądać poufnego kontaktu z AI i/albo z Pana/Pani ośrodkiem badawczym dotyczącego strony internetowej niniejszego badania.
 • Zażądać od AI Software, Inc. ograniczenia zakresu informacji udostępnianych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
 • Uzyskać wykaz wszystkich podmiotów, którym udostępniliśmy informacje umożliwiające ustalenie Pana/Pani tożsamości.
 • Uzyskać na własność egzemplarz niniejszego dokumentu na temat prywatności.
 • Wyznaczyć osobę występującą w Pana/Pani imieniu. Jeżeli wybierze Pan/Pani tę opcję, prosimy ustalić ze swoim lekarzem prowadzącym badanie, kto będzie występować w Pana/Pani imieniu i w jaki sposób, ponieważ materiały dostępne na stronie internetowej niniejszego badania dotyczą samodzielnego wstrzykiwania leku badanego w trakcie Pana/Pani udziału w badaniu.
 • Wnieść skargę, jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani prawa do prywatności zostały naruszone.

Inne sposoby wykorzystania i ujawniania informacji

Spółka AI Software, Inc. może wykorzystywać i udostępniać Pana/Pani dane z następujących powodów:

 • W celu wykonywania naszej działalności.
 • Aby udzielać wsparcia w rozwiązywaniu problemów dotyczących zdrowia publicznego i bezpieczeństwa.
 • W celu prowadzenia badań wymaganych w ramach badania klinicznego.
 • W celu przestrzegania przepisów prawa.
 • Na potrzeby współpracy z lekarzem prowadzącym badanie.
 • W celu odpowiadania na zapytania dotyczące badania ze strony organów administracji publicznej w zakresie egzekwowania prawa itd.
 • W celu reagowania na pozwy sądowe i działania prawne dotyczące badania.
 • W celu przekazania, w razie potrzeby, Pana/Pani ośrodkowi badawczemu, lekarzowi prowadzącemu badanie i personelowi badawczemu informacji dotyczących Pana/Pani aktywności związanej ze stronami internetowymi badania.
 • W celu przekazania, w razie potrzeby, anonimowych/kodowanych danych odnośnie liczby uczestników badania korzystających z portalu firmie Medpace prowadzącej badania kliniczne na zlecenie i/albo sponsorowi, na potrzeby uzyskania przez nich wiedzy niezbędnej do przestrzegania przepisów i zasad.

Pana/Pani prawa

Przysługują Panu/Pani pewne prawa w odniesieniu do informacji umożliwiających ustalenie Pana/Pani tożsamości. Ta część objaśnia Pana/Pani prawa oraz niektóre spośród naszych obowiązków w zakresie udzielania Panu/Pani pomocy.

Uzyskanie dokumentacji elektronicznej

 • Może Pan/Pani zażądać możliwości obejrzenia lub otrzymania elektronicznej kopii dokumentacji oraz innych posiadanych przez nas informacji umożliwiających ustalenie Pana/Pani tożsamości.
 • Spółka AI Software, Inc. przekaże Panu/Pani kopię lub podsumowanie informacji umożliwiających ustalenie Pana/Pani tożsamości, zwykle w terminie trzydziestu (30) dni od daty Pana/Pani wniosku. Z tytułu takiego wniosku możemy pobrać uzasadnioną opłatę, współmierną do kosztów.

Żądanie sprostowania swojej dokumentacji

 • Może Pan/Pani zażądać sprostowania informacji na Pana/Pani temat, jeżeli uważa Pan/Pani, że są one nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Możemy odmówić spełnienia Pana/Pani żądania, lecz w ciągu 30 (trzydziestu) dni otrzyma Pan/Pani od nas pisemne uzasadnienie odmowy.

Żądanie kontaktu poufnego

 • Może Pan/Pani zażądać od spółki AI Software, Inc., aby skontaktowała się z Panem/Panią w określony sposób (np. na telefon domowy/służbowy) lub wysłała wiadomość elektroniczną na inny adres.
 • Spełnimy wszelkie uzasadnione żądania w tym zakresie.

Żądanie ograniczenia wykorzystywania lub udostępniania informacji

 • Może Pan/Pani zażądać od nas, byśmy nie wykorzystywali lub nie udostępniali pewnych informacji umożliwiających ustalenie Pana/Pani tożsamości – na potrzeby leczenia lub prowadzenia przez nas działalności. Nie mamy obowiązku spełnić Pana/Pani żądania i możemy tego odmówić, jeżeli miałoby to wpływ na zapewnianą Panu/Pani opiekę.

Uzyskanie wykazu wszystkich podmiotów, którym udostępniliśmy dane

 • Może Pan/Pani zażądać wykazu (zestawienia) przypadków udostępnienia przez nas informacji umożliwiających ustalenie Pana/Pani tożsamości w okresie 6 (sześciu) lat poprzedzających Pana/Pani żądanie, wraz z informacją o odbiorcach i przyczynach udostępnienia im takich danych.
 • Ujmiemy w wykazie wszystkie przypadki ujawnienia informacji z wyjątkiem tych dotyczących leczenia, płatności i działalności oraz pewnych innych ujawnień (takich jak dokonane na Pana/Pani żądanie). Przekażemy Panu/Pani bezpłatnie 1 (jedno) takie zestawienie rocznie, lecz jeżeli zażąda Pan/Pani kolejnego w okresie krótszym niż 12 (dwanaście) miesięcy, obciążymy Pana/Panią opłatą współmierną do poniesionych przez nas kosztów.

Uzyskanie egzemplarza niniejszego dokumentu na temat prywatności

Może Pan/Pani zażądać otrzymania papierowego egzemplarza niniejszego dokumentu w dowolnym momencie, nawet jeżeli zgodził/a się Pan/Pani otrzymać go w wersji elektronicznej. Niezwłocznie przekażemy Panu/Pani egzemplarz papierowy, pod warunkiem przekazania nam pełnego adresu pocztowego.

Wyznaczenie osoby występującej w Pana/Pani imieniu

 • Jeżeli udzielił/a Pan/Pani innej osobie upoważnienia w zakresie dostępu do informacji medycznych lub jeżeli ma Pan/Pani opiekuna prawnego, osoba ta może wykonywać przynależne Panu/Pani prawa oraz podejmować decyzje dotyczące informacji umożliwiających ustalenie Pana/Pani tożsamości.
 • Przed podjęciem przez nas jakichkolwiek czynności spółka AI Software, Inc. sprawdzi, czy dana osoba jest należycie umocowana i może występować w Pana/Pani imieniu.

Wniesienie skargi, jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani prawa zostały naruszone

 • Jeżeli uważa Pan/Pani, że spółka AI Software, Inc. naruszyła Pana/Pani prawa, może Pan/Pani wnieść skargę pod adresem info@aisoftware.us .
 • Może Pan/Pani wnieść skargę do amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych, Wydział Praw Obywatelskich (U.S. Department of Health and Human Services Office for Civil Rights) listownie na adres: 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201, pod numerem telefonu: 1-877-696-6775 lub za pośrednictwem strony internetowej: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/
 • Nie spotka Pana/Pani żaden odwet ze strony AI Software, Inc. z uwagi na wniesienie takiej skargi.

Pana/Pani wybór

W przypadku niektórych informacji umożliwiających ustalenie Pana/Pani tożsamości, może Pan/Pani poinformować nas o swojej decyzji co do zakresu ich udostępnienia. Prosimy o kontakt, jeżeli ma Pan/Pani jasne preferencje co do tego, jak mamy udostępniać Pana/Pani dane w opisanych poniżej sytuacjach. Prosimy o przekazanie nam Pana/Pani oczekiwań, a będziemy postępować zgodnie z nimi.

W tych przypadkach ma Pan/Pani prawo i możliwość dokonania wyboru, jeżeli chodzi o:

 • Udostępnianie danych Pana/Pani rodzinie, przyjaciołom lub innym osobom zaangażowanym w opiekę nad Panem/Panią.
 • Udostępnianie danych w przypadku niesienia pomocy w razie wystąpienia klęsk żywiołowych.

Jeżeli nie będzie Pan/Pani miał/-a możliwości poinformować nas o swoich preferencjach – na przykład jeżeli będzie Pan/Pani nieprzytomny/-a – być może udostępnimy Pana/Pani informacje, jeżeli uznamy, że leży to w Pana/Pani interesie. Możemy również udostępniać Pana/Pani dane, gdy będzie to konieczne do ograniczenia poważnego i bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa.

W następujących przypadkach nigdy nie udostępniamy Pana/Pani danych bez Pana/Pani pisemnej zgody:

 • Cele marketingowe.
 • Sprzedaż Pana/Pani danych.

Inne sposoby wykorzystania i ujawniania informacji

W jaki sposób spółka AI Software, Inc. zwykle wykorzystuje lub udostępnia informacje umożliwiające ustalenie Pana/Pani tożsamości?

Informacje umożliwiające ustalenie Pana/Pani tożsamości wykorzystujemy i udostępniamy zwykle w następujący sposób.

Pana/Pani leczenie

Możemy wykorzystywać informacje umożliwiające ustalenie Pana/Pani tożsamości i udostępniać je innym specjalistom zajmującym się Pana/Pani leczeniem.

Przykład: Pana/Pani lekarz prowadzący badanie, który Pana/Panią leczy. .

Wykonywanie naszej działalności

Możemy wykorzystywać i udostępniać informacje umożliwiające ustalenie Pana/Pani tożsamości w celu wykonywania naszej działalności, poprawy poziomu sprawowanej nad Panem/Panią opieki w zakresie filmu instruktażowego na naszych stronach internetowych oraz w razie potrzeby kontaktowania się z Panem/Panią.

Przykład: Możemy wykorzystać informacje umożliwiające ustalenie Pana/Pani tożsamości, aby zarządzać usługami na Pana/Pani rzecz związanymi z badaniem. .

W jaki inny sposób spółka AI Software, Inc. może wykorzystywać lub udostępniać informacje umożliwiające ustalenie Pana/Pani tożsamości?

Mamy prawo lub obowiązek udostępniać Pana/Pani dane na inne sposoby – zwykle w interesie publicznym, na przykład na potrzeby związane ze zdrowiem publicznym i badaniami związanymi z badaniem klinicznym. Zanim będziemy mogli udostępnić Pana/Pani informacje w takich celach, musimy spełnić liczne przewidziane prawem warunki. Więcej informacji pod adresem: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html.

Wspieranie w rozwiązywaniu problemów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa

Możemy udostępniać informacje umożliwiające ustalenie Pana/Pani tożsamości w pewnym sytuacjach, takich jak:

 • Zapobieganie chorobom.
 • Pomoc w wycofywaniu leku badanego.
 • Zgłaszanie niepożądanych reakcji na lek badany.
 • Zapobieganie lub ograniczanie poważnych zagrożeń dla zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi.

Prowadzenie badań

Możemy wykorzystywać lub udostępniać Pana/Pani dane do badań w dziedzinie zdrowia do celów niniejszego badania.

Przestrzeganie przepisów prawa

AI Software, Inc. udostępni informacje na Pana/Pani temat, jeżeli będzie to wymagane przez prawo stanowe lub federalne, w tym udostępnimy je Departamentowi Zdrowia i Usług Społecznych, jeżeli będzie on chciał sprawdzić, czy przestrzegamy federalnego prawa o ochronie prywatności, jeżeli ma ono zastosowanie.

Współpraca z Pana/Pani lekarzem prowadzącym badanie

AI Software, Inc. może udostępniać informacje na temat Pana/Pani zdrowia Pana/Pani lekarzowi prowadzącemu badanie, personelowi badawczemu i/albo ośrodkowi badawczemu.

Odpowiadanie na zapytania organów administracji publicznej w zakresie odszkodowań pracowniczych, egzekwowania prawa itd.

AI Software, Inc. może wykorzystywać lub udostępniać informacje umożliwiające ustalenie Pana/Pani tożsamości:

 • Na potrzeby egzekwowania prawa lub funkcjonariuszom je nadzorującym.
 • Organom ds. nadzoru nad ochroną zdrowia na potrzeby przewidzianych prawem działań.
 • W specjalnych celach państwowych związanych z badaniem.

Reagowanie na pozwy sądowe i działania prawne

Możemy udostępniać informacje umożliwiające ustalenie Pana/Pani tożsamości w odpowiedzi na nakaz sądowy lub administracyjny bądź na wezwanie sądowe.

Zakres obowiązków spółki AI Software, Inc.

 • Zgodnie z prawem mamy obowiązek zapewniania prywatności i bezpieczeństwa chronionych informacji umożliwiających ustalenie Pana/Pani tożsamości.
 • Niezwłocznie poinformujemy Pana/Panią o naruszeniu, które mogło zagrozić prywatności lub bezpieczeństwu Pana/Pani danych.
 • Musimy przestrzegać zobowiązań i praktyk w zakresie prywatności opisanych w niniejszym dokumencie oraz przekazać Panu/Pani jego egzemplarz.
 • Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać Pana/Pani informacji w sposób inny niż opisany w niniejszym dokumencie, chyba że udzieli nam Pan/Pani na to zgody na piśmie. Jeżeli udzieli nam Pan/Pani na to zgody, może Pan/Pani w dowolnym momencie zmienić zdanie. Jeżeli zmieni Pan/Pani zdanie, prosimy poinformować nas o tym na piśmie.

Więcej informacji pod adresem: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html.

Zmiany warunków niniejszego dokumentu

AI Software, Inc. może zmienić warunki niniejszego dokumentu za zgodą spółki Medpace prowadzącej badania kliniczne na zlecenie oraz sponsora badania, NGM Biopharmaceuticals, a zmiany te będą dotyczyć wszelkich informacji, które posiadamy na Pana/Pani temat. Nowy dokument będzie dostępny do wglądu na niniejszej stronie internetowej badania, a Pana/Pani ośrodek badawczy będzie powiadamiać Pana/Panią o aktualizacjach.

Data wejścia w życie niniejszego dokumentu: 21.09.2020 r.