Voorwaarden

Gelieve deze privacykennisgeving zorgvuldig door te lezen voordat u de website ALPINE4NASH.com gebruikt, die wordt beheerd door AI Software, Inc.

Uw toegang tot en gebruik van de webpagina’s van de studie gebeurt op voorwaarde dat u deze privacykennisgeving aanvaardt en u zich daaraan houdt. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle studiedeelnemers die deze webpagina’s voor de studie openen.

Door de webpagina’s van de studie te openen of gebruiken gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan de privacykennisgeving. Als u het niet eens bent met een deel van deze privacykennisgeving, mag u de webpagina’s van de studie niet openen. Als dat het geval is, bespreek dit dan met de arts-onderzoeker, zodat u alternatieve instructies kunt krijgen voor het zelf injecteren van het studiegeneesmiddel voor deze studie.

Beëindiging

AI Software, Inc. kan de toegang tot de webpagina’s van de studie met onmiddellijke ingang beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om eender welke reden, waaronder zonder beperking als u inbreuk pleegt op de privacykennisgeving.

Alle voorwaarden van de privacykennisgeving die door hun aard beëindiging dienen te overleven, zullen de beëindiging overleven, inclusief, zonder beperking, eigendomsbepalingen, afwijzingen van garantie, schadeloosstelling, en beperkingen van aansprakelijkheid.

Geldende wetgeving

Deze privacykennisgeving zal worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Ohio in de Verenigde Staten zonder uitvoering te geven aan zijn bepalingen inzake wetsconflicten.

Als wij een recht of bepaling van de privacykennisgeving niet afdwingen, zal dit niet worden gezien als afstand doen van deze rechten. Als een bepaling van de privacykennisgeving door een rechtbank ongeldig of niet uitvoerbaar wordt geacht, zullen de overige voorwaarden van de privacykennisgeving van kracht blijven. De privacykennisgeving is de volledige overeenkomst tussen ons wat betreft de webpagina’s van deze studie.

Wijzigingen

AI Software, Inc. behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid, met toestemming van de organisatie voor klinisch onderzoek Medpace en de opdrachtgever van de studie, NGM Biopharmaceuticals, Inc., op elk moment aan te passen. Als een revisie essentieel is, zal AI Software, Inc. trachten ten minste dertig (30) dagen op voorhand kennis te geven van eventuele nieuwe voorwaarden die van kracht worden met betrekking tot dit privacybeleid. Wat een essentiële verandering uitmaakt zal worden bepaald door de organisatie voor klinisch onderzoek Medpace en de opdrachtgever van de studie, NGM Biopharmaceuticals, Inc., in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Door toegang te blijven hebben en de webpagina’s van de studie te blijven gebruiken nadat deze revisies van kracht worden, gaat u op dat moment ermee akkoord om gebonden te zijn aan het herziene privacybeleid. Als u niet met deze nieuwe voorwaarden akkoord gaat, zult u de webpagina’s van de studie niet langer kunnen openen en zult u contact moeten opnemen met uw arts-onderzoeker voor alternatieve informatie over hoe u uw studiegeneesmiddel zelf injecteert. 

 

UW PRIVACYRECHTEN IN CALIFORNIË

 

Krachtens de California Consumer Privacy Act van 2018 (CCPA) hebt u het recht om te weten welke persoonlijke informatie wordt ingezameld en of uw persoonsgegevens worden verkocht of bekendgemaakt en aan wie, om de verkoop van persoonsgegevens te weigeren, om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens, om ons te vragen om persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld te wissen. We zullen u niet discrimineren voor het uitoefenen van uw rechten op het vlak van privacy. Bovendien staat de California Civil Code Section 1798.83 inwoners van Californië toe om bepaalde informatie eenmaal per jaar aan te vragen, met betrekking tot onze bekendmaking van persoonsgegevens aan derden voor directe marketing doeleinden. Om een dergelijk verzoek te doen, stuurt u ons een e-mail met behulp van de contactgegevens die hieronder worden verstrekt en gebruikt u als onderwerpregel van uw e-mail “Shine the Light Request”. Daarnaast kan u, om een verzoek om te weten, of een verzoek om te verwijderen in te dienen kunt u, het formulier Request Under the California Consumer Privacy Act invullen of bellen naar ons patiëntencommunicatiecenter (Patient Communications Center, PCC) op 844-627-5361.

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen wij stappen ondernemen om de identiteit van de aanvrager te controleren, waaronder bijvoorbeeld door te vragen dat de aanvrager diverse persoonsgegevens die wij over hem/haar hebben bevestigt of verifieert. U kunt ook een gemachtigde tussenpersoon gebruiken die geregistreerd is bij de staat en, indien u deze gebruikt, zullen wij uw tussenpersoon ook om bewijs van machtiging vragen.

Voor verzoeken die worden ingediend door inwoners van Californië, kunt u een gemachtigde tussenpersoon gebruiken die geregistreerd is door de California Secretary of State. Gemachtigde tussenpersonen moeten schriftelijke toestemming hebben om namens u verzoeken in te dienen. Wanneer dit doenbaar is voor verificatie, zullen wij de door u verstrekte identificerende informatie vergelijken met de persoonsgegevens die wij al over u hebben. Als wij uw identiteit echter niet kunnen verifiëren aan de hand van de informatie die wij al over u hebben, kunnen wij om bijkomende informatie vragen.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de lokale instantie voor gegevensbescherming als u denkt dat wij ons niet hebben gehouden aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op op

support@aisoftware.us