HIPAA-privacybeleid voor de studiedeelnemers in de Verenigde Staten (inclusief Puerto Rico)

In deze privacykennisgeving wordt beschreven hoe identificeerbare persoonsgegevens over u kunnen worden gebruikt en bekendgemaakt en hoe u inzage kunt krijgen in deze informatie. Neem deze kennisgeving zorgvuldig door.

Uw rechten

U hebt het recht om: 

 • een kopie te krijgen van uw elektronisch dossier van de website van deze studie.
 • uw elektronisch dossier op de website van deze studie te corrigeren.
 • te vragen om vertrouwelijke communicatie met AI en/of uw studiecentrum in verband met de website van deze studie.
 • AI Software, Inc. te vragen om de informatie die wij doorgeven, als beschreven in dit privacybeleid, te beperken.
 • een lijst te krijgen van degenen aan wie wij uw identificeerbare persoonsgegevens hebben doorgegeven.
 • een kopie te krijgen van deze privacykennisgeving voor uw eigen administratie.
 • iemand te kiezen om voor u op te treden. Als u besluit om dit te doen, bespreek dan met de arts-onderzoeker wie er namens u optreedt en hoe, aangezien de webpagina’s van deze studie gaan over het zelf injecteren van het studiegeneesmiddel terwijl u aan de studie meedoet.
 • een klacht in te dienen als u denkt dat uw privacyrechten zijn geschonden.

Gebruik en bekendmakingen door ons

AI Software, Inc. kan uw informatie gebruiken en doorgeven om de volgende redenen: 

 • Voor onze bedrijfsvoering
 • Hulp bij problemen met betrekking tot de volksgezondheid en veiligheid
 • Uitvoeren van onderzoek zoals vereist volgens de studie
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen
 • Samenwerken met uw arts-onderzoeker 
 • Gevolg geven aan verzoeken inzake rechtshandhaving en andere verzoeken van de overheid in verband met de studie
 • Reageren op rechtszaken en gerechtelijke stappen in verband met de studie
 • Mogelijk informatie moeten verstrekken aan het studiecentrum, de arts-onderzoeker, het studiepersoneel over uw activiteit in verband met de webpagina’s van de studie.
 • Mogelijk anonieme/gecodeerde gegevens moeten verstrekken aan de organisatie voor klinisch onderzoek Medpace en/of de opdrachtgever, zodat zij op de hoogte worden gebracht van hoeveel studiedeelnemers toegang krijgen tot de portal voor nalevingsdoeleinden.

Uw rechten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw identificeerbare persoonsgegevens. In deze paragraaf worden uw rechten en enkele van onze verantwoordelijkheden uitgelegd om u te helpen.

Een elektronisch dossier krijgen 

 • U kunt vragen om een elektronische kopie van uw dossier en andere identificeerbare persoonsgegevens die wij over u hebben te zien of te krijgen. 
 • AI Software, Inc. zal een kopie of een samenvatting van uw identificeerbare persoonsgegevens verstrekken, gewoonlijk binnen dertig (30) dagen na uw verzoek. We kunnen voor dit verzoek een redelijke op kostprijs gebaseerde vergoeding in rekening brengen.

Ons vragen om uw dossier te corrigeren

 • U kunt ons vragen om informatie over u waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is te corrigeren. 
 • We kunnen “nee” zeggen als antwoord op uw verzoek, maar we zullen u binnen dertig (30) dagen schriftelijk vertellen waarom.

Vertrouwelijke mededelingen aanvragen

 • U kunt AI Software, Inc. vragen om op een specifieke manier (bijvoorbeeld telefonisch thuis of op het werk) contact met u op te nemen of een e-mail te sturen naar een ander e-mailadres. 
 • We zullen “ja” als antwoord geven op alle redelijke verzoeken.

Ons vragen om wat we gebruiken of doorgeven te beperken

 • U kunt ons vragen om bepaalde identificeerbare persoonsgegevens niet te gebruiken of door te geven voor behandeling of onze activiteiten. We zijn niet verplicht om akkoord te gaan met uw verzoek en we kunnen “nee” zeggen als dit van invloed zou zijn op uw zorg.

Een lijst krijgen met degenen aan wie we informatie hebben doorgegeven

 • U kunt vragen om een lijst (verklaring) van de keren waarop we uw identificeerbare persoonsgegevens hebben doorgegeven gedurende zes (6) jaar vóór de datum van uw verzoek, aan wie we de informatie hebben doorgegeven, en waarom.
 • AI Software, Inc. zal alle bekendmakingen vermelden, behalve die over behandeling, en operaties, en bepaalde andere bekendmakingen (zoals bekendmakingen waarom u ons verzocht). We zullen één (1) verklaring per jaar gratis verstrekken, maar we zullen een redelijke, op kostprijs gebaseerde vergoeding in rekening brengen als u binnen twaalf (12) maanden meer dan één (1) verklaring aanvraagt.

Een kopie van deze privacykennisgeving krijgen

 • U kunt op elk moment een papieren kopie van deze kennisgeving aanvragen, ook als u ermee akkoord bent gegaan om de kennisgeving elektronisch te ontvangen. We zullen u direct een papieren kopie verstrekken, zolang als u ons uw volledige postadres geeft.

Iemand kiezen die voor u optreedt

 • Als u iemand een medische volmacht hebt gegeven of als iemand uw wettelijke voogd is, kan die persoon uw rechten uitoefenen en keuzes maken met betrekking tot uw identificeerbare persoonsgegevens.
 • Voordat we actie ondernemen zal AI Software, Inc. controleren of deze persoon die volmacht heeft en voor u kan optreden.

Een klacht indienen als u denkt dat uw rechten zijn geschonden

 • U kunt een klacht indienen als u denkt dat AI Software, Inc. uw rechten heeft geschonden door contact op te nemen op info@aisoftware.us.
 • U kunt een klacht indienen bij de U.S. Department of Health and Human Services Office for Civil Rights door een brief te sturen naar 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201, Verenigde Staten, door te bellen naar 1-877-696-6775, of door naar www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/ te gaan.
 • AI Software, Inc. zal geen strafmaatregelen tegen u nemen voor het indienen van een klacht.

 

Uw keuzes

Voor bepaalde identificeerbare persoonsgegevens kunt u ons laten weten wat uw keuzes zijn met betrekking tot wat wij doorgeven. Als u een duidelijke voorkeur heeft voor hoe wij uw informatie doorgeven in de situaties die hieronder worden beschreven, bespreek dit dan met ons. Laat ons weten wat u wilt dat wij doen en wij zullen uw instructies opvolgen.

In deze gevallen hebt u zowel het recht als de keuze om ons te vertellen om:

 • informatie door te geven aan uw familie, goede vrienden of anderen die betrokken zijn bij uw zorg
 • informatie door te geven in geval van een noodsituatie

Als u niet in staat bent om ons uw voorkeuren mee te delen, bijvoorbeeld als u buiten bewustzijn bent, kunnen wij uw informatie doorgeven als we denken dat dat in uw beste belang is. We kunnen uw informatie ook doorgeven wanneer dit nodig is om een ernstige en dringende bedreiging van uw gezondheid of veiligheid te verminderen.

In deze gevallen geven we uw informatie nooit door tenzij u ons schriftelijke toestemming geeft:

 • Marketingdoeleinden
 • Verkoop van uw informatie

 

Gebruik en bekendmakingen door ons

Hoe gebruikt AI Software, Inc. uw identificeerbare persoonsgegevens gewoonlijk en hoe geeft het deze door? 

Gewoonlijk gebruiken we uw identificeerbare persoonsgegevens en geven we deze door op de volgende manieren.

U behandelen

We kunnen uw identificeerbare persoonsgegevens gebruiken en doorgeven aan zorgverleners die u behandelen.

Voorbeeld: De arts-onderzoeker die u behandelt voor uw ziekte.

Bedrijfsvoering van onze organisatie

We kunnen uw identificeerbare persoonsgegevens gebruiken en doorgeven om onze praktijk te voeren, uw zorg te verbeteren met betrekking tot de instructievideo op onze webpagina’s en om contact met u op te nemen wanneer dit nodig is.

Voorbeeld: We kunnen identificeerbare persoonsgegevens over u gebruiken om onze diensten in verband met de studie te beheren. 

Hoe kan AI Software, Inc. uw identificeerbare persoonsgegevens nog gebruiken of doorgeven? 

Wij mogen of moeten uw informatie op andere manieren doorgeven – gewoonlijk op manieren die bijdragen aan het openbaar belang, zoals de volksgezondheid en onderzoek voor de studie. Wij moeten aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoen voordat we uw informatie voor deze doeleinden kunnen doorgeven. Voor meer informatie kijkt u op: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html.

Hulp bij problemen met betrekking tot de volksgezondheid en veiligheid

We kunnen identificeerbare persoonsgegevens over u doorgeven in bepaalde situaties zoals: 

 • Voorkomen van ziekte
 • Helpen bij het terugroepen van het studiegeneesmiddel
 • Melden van ongewenste reacties op het studiegeneesmiddel 
 • Voorkomen of verminderen van een ernstige bedreiging van iemands gezondheid of veiligheid

Onderzoek doen

We kunnen uw informatie gebruiken of doorgeven voor gezondheidsonderzoek voor deze studie.

 

Nakomen van wettelijke verplichtingen

AI Software, Inc. zal informatie over u doorgeven als de wetgeving van de staat of de federale wetgeving dit vereist, waaronder aan het Department of Health and Human Services als zij willen zien dat wij voldoen aan de vereisten van de federale privacywetgeving, indien van toepassing.

Samenwerken met uw arts-onderzoeker 

AI Software, Inc. kan gezondheidsinformatie doorgeven aan uw arts-onderzoeker, studiepersoneel en/of studiecentrum.

Gevolg geven aan verzoeken om vergoeding aan werknemers, en aan verzoeken van wetshandhavingsinstanties en andere overheidsinstellingen

AI Software, Inc. kan uw identificeerbare persoonsgegevens over u gebruiken of doorgeven:

 • voor wetshandhavingsdoeleinden of aan een wetshandhavingsfunctionaris
 • aan toezichthoudende instanties in verband met de volksgezondheid voor activiteiten die wettelijk zijn toegestaan
 • voor speciale overheidsfuncties in verband met de studie 

Reageren op rechtszaken en gerechtelijke stappen

We kunnen identificeerbare persoonsgegevens over u doorgeven als reactie op een gerechtelijk of administratief bevel, of als reactie op een dagvaarding.

Verantwoordelijkheden van AI Software, Inc.

 • Wij zijn wettelijk verplicht om de privacy en beveiliging van uw beschermde identificeerbare persoonsgegevens in acht te nemen. 
 • We zullen het u direct laten weten als er een inbreuk plaatsvindt die de privacy of beveiliging van uw informatie in gevaar kan hebben gebracht.
 • We moeten de plichten en privacypraktijk volgen die in deze kennisgeving zijn beschreven en u daarvan een kopie geven. 
 • We zullen uw informatie niet gebruiken of doorgeven op andere manieren dan hier beschreven, tenzij u ons schriftelijk meedeelt dat wij dat kunnen doen. Als u ons meedeelt dat we dat kunnen doen, kunt u op elk moment van gedachten veranderen. Als u van gedachten verandert, laat ons dat dan schriftelijk weten. 

Voor meer informatie kijkt u op: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html.

Veranderingen aan de voorwaarden van deze kennisgeving

AI Software, Inc. kan de voorwaarden van deze kennisgeving veranderen door toestemming van de organisatie voor klinisch onderzoek Medpace en de opdrachtgever van de studie, NGM Biopharmaceuticals, en de veranderingen zullen van toepassing zijn op alle informatie die wij over u hebben. De nieuwe kennisgeving zal beschikbaar zijn voor inzage op de website van deze studie en het studiecentrum zal u een kennisgeving bieden van deze aanpassingen.

 

Datum van ingang van deze kennisgeving: 21 september 2020